Vedtægter for RANDERS LEJERFORENING

 

Navn og hjemsted

§ 1. Foreningens navn er ”Randers Lejerforening”.
 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Randers.

 

Formål

§ 2. Foreningens formål er
a) at arbejde for gode, sunde og billige boliger,
b) at modarbejde spekulation i fast ejendom,
c) at varetage medlemmernes interesser overfor udlejere, offentlige myndigheder m.v.
d) at arbejde for et godt miljø omkring boligen såvel som i området omkring boligen, således at én i sig selv god bolig ikke forringes på grund af mangel på offentlige faciliteter, rekreative muligheder, indkøbsmuligheder, arbejdspladser, kulturelle aktiviteter m.v.
 
Stk. 2. Foreningen kan endvidere påtage sig andre opgaver, der måtte stå i forbindelse med de i stk. 1 anførte forhold, herunder eksempelvis lokalpolitiske initiativer.
 
Stk. 3. Foreningen kan tilslutte sig lejersammenslutninger nationalt og internationalt. En sådan tilslutning kræver vedtagelse på en generalforsamling, der er indkaldt med tilslutningen på dagsordenen.

Medlemmer

§ 3. Medlem af foreningen kan alle blive, som ikke er udlejer af fast ejendom eller administrator af udlejningsbyggeri, og som betaler kontingent og indmeldelsesgebyr.
 
Stk. 2. Kollektivt medlemskab af foreningen omfatter personer, der opfylder de i stk. 1 nævnte betingelser, og som er medlem af en beboerforening eller lignende, som optager beboere fra en bestemt ejendom eller andet, nærmere afgrænset geografisk område, og som har tilsluttet sig foreningen.
 
Stk. 3. Medlemskabet omfatter også medlemmets husstand.
 
Stk. 4. Medlemskab i henhold til stk. 1 og 2 er også tilladt for foreninger, selskaber, firmaer og andre sammenslutninger, der opfylder betingelserne i stk. 1, og hvis formål og virksomhed i øvrigt ikke står i modsætning til foreningens formål.
 
Stk. 5. Som udlejer i relation til stk. 1 forstås i denne sammenhæng personer, der falder ind under følgende kategorier:
a) Ejer af fast ejendom, hvor der udlejes helårslejemål.
b) Juridisk repræsentant for et firma, et selskab eller en forening, der har væsentlig økonomisk interesse i udlejning af helårslejemål. Eksempelvis ejendomsadministratorer, formænd for almennyttige boligselskaber eller private andelsboligforeninger, der foretager udlejning. Medlemmer der efter opnåelse af medlemskab falder ind under nævnte kategorier, kan ikke vælges til eller opretholde tillidsposter i lejerforeningen.
 
§ 4. Et medlem der modarbejder foreningens formål og interesser, kan ekskluderes. Eksklusionen foretages af bestyrelsen, men skal forelægges førstkommende generalforsamling til godkendelse. På denne generalforsamling har det pågældende medlem adgang og taleret.

 

Generalforsamling

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ethvert medlem har adgang og taleret ved denne. Også medlemmers voksne husstandsmedlemmer har adgang og taleret på generalforsamlingen.
 
Stk. 2. På generalforsamlingen har hvert betalende medlem én stemme, Dette gælder også medlemmer af de i § 3 stk. 2, nævnte beboerforeninger, der er tilsluttet som kollektive medlemmer. Der kan dog på generalforsamlingen højst afgives 10 stemmer pr. beboerforening. Såfremt der på generalforsamlingen møder mere end 10 medlemmer af en kollektivt tilsluttet beboerforening frem, påhviler det pågældende beboerforenings bestyrelse at give lejerforeningens bestyrelse eller generalforsamlingens dirigent meddelelse om, hvem af de fremmødte medlemmer af beboerforeningen, der udøver den beboerforeningen tilkommende stemmeret.
 
Stk. 3. Et medlem kan give et andet voksent husstandsmedlem fuldmagt til at udøve stemmeret.
 
Stk. 4. Foreninger, firmaer, selskaber eller andre sammenslutninger, der er medlem af lejerforeningen i henhold til § 3, stk. 4, kan udøve stemmeretten ved et medlem af ledelsen, en funktionær, en advokat eller en anden særskilt bemyndiget person. Disse repræsentanter skal opfylde betingelserne i § 3, stk. 1. Generalforsamlingens dirigent kan kræve dokumentation af en sådan fuldmagt.
 
§ 6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:
a) Valg af dirigent og stemmeudvalg.
b) Bestyrelsens beretning.
c) Regnskab for lejerforeningen og budget for det kommende år.
d) Regnskab for RANDERS LEJERES STØTTEFOND.
e) Indkomne forslag.
f) Fastsættelse af kontingent m.m. for det kommende år.
g) Valg af formand (hvis denne er på valg).
h) Valg af kasserer (hvis denne er på valg).
i) Valg af bestyrelsesmedlemmer, og suppleanter til bestyrelsen (de der er på valg).
j) Valg eller antagelse af revisorer og suppleant for revisor (hvis disse er på valg).
k) Valg af delegerede til landsmøder m.v.
l) Eventuelt.
 
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når medlemmer i et antal, der svarer til 10 % af foreningens medlemstal i det senest afsluttede regnskabsår, ved deres underskrift stiller krav herom under angivelse af de sager der ønskes behandler på den ekstraordinære generalforsamling. For medlemmer af kollektivt tilsluttede beboerforeninger gælder samme begrænsning som givet i § 5, stk. 2.
 
§ 7. Generalforsamlingen indkaldes med et varsel af 14 dage med angivelse af mødested og tidspunkt. Indkaldelsen samt dagsordenen for generalforsamlingen skal bekendtgøres for medlemmerne i foreningens medlemsblad eller ved særskilt rundskrivelse. Indkaldelsen kan endvidere bekendtgøres i den lokale presse.
 
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandler under punktet ”indkomne forslag”, skal skriftligt indgives til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
 
Stk. 3. Såfremt der til en post, der besættes ved valg, er forslag om mere end én kandidat, foretages skriftlig afstemning. Generalforsamlingen træffer beslutning om formen for denne skriftlige afstemning. Såfremt der i en valgomgang skal vælges mere end én kandidat, skal hvert medlem dog afgive stemmer på én mere end halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges.
 
Stk. 4. Optælling af afgivne stemmer påhviler det på generalforsamlingen valgte stemmeudvalg. Generalforsamlingen ledes af den af generalforsamlingen valgte dirigent.

 

Bestyrelsen

§ 8. Bestyrelsen varetager foreningens interesser mellem generalforsamlingerne.
 
Stk. 2. Bestyrelsen består af formanden, kassereren samt - efter generalforsamlingens beslutning - mindst tre bestyrelsesmedlemmer..
 
Stk. 3. Funktionsperioden for bestyrelsens medlemmer er to år. Formanden vælges af generalforsamlingen for en periode af to år. I de år, hvor valg af formand ikke finder sted, foretages valg af kasserer. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges således, at halvdelen vælges det ene år, og de øvrige der følgende år.
 
Stk. 4. Funktionsperioden for suppleanter er ét år.
 
§ 9. Snarest efter den generalforsamling hvor valg til bestyrelsen har fundet sted, konstituerer bestyrelsen sig således, at den af sin midte vælger en næstformand og en sekretær.
 
§ 10. Bestyrelsen afholder møder så ofte, som det anses for nødvendigt – almindeligst en gang om måneden bortset fra juli og december måneder. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed.
 
Stk. 2. Næstformanden varetager formandens opgaver under dennes forfald. Sekretæren fører beslutningsprotokol over bestyrelsens og generalforsamlingens møder. Kassereren varetager foreningens regnskabsførelse og bogholderi. I øvrigt påhviler det bestyrelsens medlemmer ar bistå hinanden i størst mulig omfang med løsningen af de forskellige opgaver.
 
Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen året igennem med jævnlige mellemrum at udarbejde oversigt over foreningens indtægter og udgifter og at sammenholde disse med det af generalforsamlingen vedtagne budget. Det påhviler bestyrelsen at sikre en forsvarlig forvaltning af foreningens midler samt - for så vidt uoverensstemmelser mellem det vedtagne budget og den faktiske udvikling i foreningens økonomi måtte give anledning hertil - at træffe fornødne beslutninger, som en sådan situation måtte kræve.
 
Stk. 4. Til bestyrelsens møder har også bestyrelsens suppleanter samt faste sagsbehandlere adgang. Bestyrelsen kan også tillade andre at få adgang til bestyrelsens møder. Stemmeret kan dog kun udøves af bestyrelsens medlemmer.
 
§ 11. Bestyrelsen kan antage sagsbehandlere m.v. til at bistå ved foreningens daglige drift. jvf. § 18.
 
§ 12. Formanden, næstformanden og kassereren udgør foreningens forretningsudvalg, der imellem bestyrelsesmøderne træffer sådanne beslutninger og afgørelser, der efter deres natur ikke kan afvente et bestyrelsesmøde. Har et medlem af forretningsudvalget forfald, skal et andet bestyrelsesmedlem så vidt muligt indtræde i pågældendes sted. Forretningsudvalgets beslutninger skal indføres i protokollen og forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.
 
§ 13. Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Mindst ét af disse skal være formanden, næstformanden eller kassereren.

 

Revisorer

§ 14. Generalforsamlingen vælger for en periode af to år to revisorer. Den ene revisor vælges der ene år, den anden det følgende år.
 
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger for en periode af ét år en revisorsuppleant.
 
Stk. 3. Generalforsamlingen kan beslutte at antage en statsautoriseret eller registreret revisor for en periode af ét år.
 
§ 15. De valgte / antagne revisorer skal forud for den ordinære generalforsamling revidere foreningens regnskab og herunder påse, at der er overensstemmelse mellem regnskab og bilag og
- at der er overensstemmelse mellem regnskab og bilag,
- at foreningens midler er anvendt i overensstemmelse med beslutningerne fra generalforsamlingen og bestyrelsen,
- at foreningens indtægter er bogført korrekt,
- at foreningens likvide midler er anbragt betryggende.
Revisorerne giver regnskabet påtegning om stedfunden revision samt bemærkninger, denne måtte give anledning til.
 
Stk. 2. Revisorerne skal i løbet af året foretage mindst to kasseeftersyn og ét uanmeldt kasseeftersyn. Revisorerne noterer i revisionsprotokollen, de bemærkninger, eftersynet måtte give anledning til. Revisionsprotokollen forelægges herefter bestyrelsen på dennes førstkommende møde. Alle bestyrelsesmedlemmerne underskriver revisionsprotokollen.
 
Stk. 3. Revisorerne kan meddele bestyrelsen råd og anbefalinger med hensyn til førelsen af foreningens regnskaber og bogholderi samt anbringelsen af foreningens likvide midler.

 

Forskellige forhold

§ 16. Foreningen opretter RANDERS LEJERES STØTTEFOND. For fondens virksomhed udarbejdes en særskilt vedtægt, der godkendes af generalforsamlingen.
 
Stk. 2. Fondens midler skal holdes afskilt fra foreningen.
 
Stk. 3. Foreningens medlemmer kan tilpligtes som en del af kontingentet at betale et bidrag til RANDERS LEJERES STØTTEFOND. Bidragets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Endvidere kan generalforsamlingen beslutte at overføre beløb af foreningens midler til RANDERS LEJERES STØTTEFOND.
 
§ 17. Medlemmerne betaler ikke særskilt for sagsbehandling og assistance i sager angående deres lejemål.
 
Stk. 2. Medlemmerne hæfter selv for udgifter i forbindelse med sagens behandling ved domstolene. Foreningen kan dog beslutte at yde hel eller delvis dækning for sådanne omkostninger, efter konkret afgørelse i de pågældende sager.
 
Stk. 3. Foreningen kan endvidere af medlemmerne kræve betaling af kørselsudgifter i forbindelse med møder og besigtigelse udenfor Randers Kommune, betaling af gebyr for kontante udlæg, udarbejdelse af varme- og vandopgørelser o. lign. samt for opgaver, der ligger udenfor den normale sagsbehandling.
 
§ 18. Der kan ikke ydes vederlag for arbejde i foreningen uden efter generalforsamlingens beslutning. Størrelsen af et sådant vederlag samt ændringer heri skal godkendes af generalforsamlingen.
 
Stk. 2. Foreningen kan dog yde godtgørelse af udgifter til kørsel, rejseudgifter, kursusudgifter samt udgifter til forplejning og ophold udenfor hjemmet, som medlemmer har pådraget sig i forbindelse med varetagelse af opgaver i foreningen. Sådan godtgørelse kan kun finde sted i det omfang foreningens økonomi tillader det, og det påhviler medlemmer, som måtte være berettiget til en sådan godtgørelse, at udvise sparsommelighed m.h.t. de udgifter, der skal godtgøres den pågældende. Godtgørelse for kørselsudgifter samt forplejning og ophold udenfor hjemmet, kan ikke overstige de for statens tjenestemænd gældende regler.
 
§ 19. Ansættelse af lønnet arbejdskraft kan kun finde sted efter beslutning af en generalforsamling. Generalforsamlingen træffer beslutning om størrelsen af lønnen og ansættelsesvilkår i øvrigt.
 
Stk. 2. Ansættelse og afskedigelse foretages af bestyrelsen.
 
Stk. 3. Uanset stk. 1 kan bestyrelsen dog foretage ansættelse af lønnet arbejdskraft, når lønudgiften i sin helhed godtgøres af det offentlige som et led i beskæftigelsespolitikken. Det er dog en forudsætning, at foreningen ikke herudover pådrager sig ekstra forpligtigelser i forbindelse med ansættelsen, som kan medføre økonomiske konsekvenser.
 
§ 20. Medlemmer, der som repræsentanter for lejerforeningen udpeges til bestyrelsesposter o. lign. og som oppebærer løn eller vederlag herfor, skal til foreningens kasse indbetale de modtagne beløb. I disse skal dog fradrages skat m. m., tabt arbejdsfortjeneste samt udgifter, som de pågældende måtte pådrage sig i forbindelse med hvervet.
Såfremt den pågældendes samlede økonomi, heri indbefattet de nævnte ydelser, ikke overstiger kr. 250.000,00 (1995 niveau), skal indbetaling til foreningskassen ikke foretages. Dette beløb reguleres i 1996 og følgende år årligt med statens satsreguleringsprocent.
 
Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 anførte er alene sådanne vederlag, der alene har karakter af ulempegodtgørelse.
 
§ 21. Udpegelse af lejerforeningens repræsentanter i andre organisationer, huslejenævn og andre offentlige instanser, af lægdommere i boligretten og andre lignende hverv, foretages af bestyrelsen.
 
Stk. 2. Valg af delegerede til landsmøder, kongresser og generalforsamlinger o. lign., i sammenslutninger, som lejerforeningen er tilsluttet, skal normalt foretages af generalforsamlingen. Kun når særlige omstændigheder – eks. vis tidsfrister – gør det uhensigtsmæssig at afvente en generalforsamlingsbeslutning, kan bestyrelsen foretage de fornødne valg. Generalforsamlingen kan dog bemyndige bestyrelsen at foretage de fornødne valg.

 

Ændring af vedtægt

§ 22. Ændring af denne vedtægt kan kun foretages af en generalforsamling, der er indkaldt med ”ændring af vedtægt” på dagsordenen. Forslag til ændringer skal udsendes sammen med dagsordenen. Til ændringens vedtagelse kræves tilslutning fra mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

 

Foreningens opløsning

§ 23. Til opløsning af foreningen kræver en generalforsamling, der er indkaldt med ”foreningens opløsning” på dagsordenen, og hvor medlemmerne er til stede i et antal svarende til 75 % af foreningens medlemstal i det seneste afsluttende regnskabsår. Opløsningen er vedtaget, når mindst 75 % af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen.
 
Stk. 2. Er der til den i stk. 1 nævnte generalforsamling færre medlemmer mødt frem end svarende til 75 % af foreningens medlemmer i seneste afsluttede regnskabsår, og opnår forslaget om opløsning tilslutning fra et flertal af de fremmødte, indkaldes en ny generalforsamling som anført i § 24.
 
§ 24. Er et forslag om foreningens opløsning vedtaget som anført i § 23 stk. 2, indkaldes til en ny generalforsamling med ”endelig vedtagelse af foreningens opløsning” på dagsordenen. Denne generalforsamling skal afholdes senest to måneder efter den i § 23 nævnte generalforsamling. På denne anden generalforsamling kan forslaget om foreningens opløsning vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer.
 
§ 25. Den generalforsamling, der endeligt vedtager foreningens opløsning, træffer beslutning om hvorledes foreningens midler – efter kreditorernes fyldestgørelse – skal disponeres. Disse midler skal dog fortrinsvis benyttes til formål, der svarer til foreningens formål – jvf. § 2.
 

Således vedtaget på generalforsamlingen i Randers Lejerforening
 
Randers den 24. marts 2004

 

_______________________________________________________________________________________

 

Vedtægter for RANDERS LEJERES STØTTEFOND

 

Navn og hjemsted

§ 1. Fondens navn er "RANDERS LEJERES STØTTEFOND".
 
Stk. 2. Fondens hjemsted er Randers.

 

Formål

§ 2. Fondens formål er at yde støtte til sagsomkostninger i forbindelse med sager vedrørende lejemål af hus og husrum samt sager, der vedrører forhold i forbindelse hermed. Støtten ydes helt eller delvist i det omfang, der ikke fra anden side ydes dækning af sagsomkostningerne. Støtte ydes i det omfang fondens midler tillader.
 
§ 3. Støtte til sagsomkostninger ydes fortrinsvis i sager, der har principiel betydning, samt sager hvor særlige sociale hensyn gør sig gældende.
 
Stk. 2. Støtte ydes kun til lejere, der er medlem af Randers Lejerforening eller lejerorganisationer, der samarbejder med denne.
 
Stk. 3. Fondens ledelse kan dog i ganske særlige tilfælde bortse fra bestemmelsen i stk. 2.
 
Stk. 4. Støtte kan ydes i form af bidrag til tilsvarende fonde under landsomfattende eller internationale lejerorganisationer.
 
§ 4. Medlemmerne af Randers lejerforening betaler som en del af kontingentet til lejerforeningen et årligt bidrag til RANDERS LEJERES STØTTEFOND. Størrelsen af dette årlige bidrag fastsættes af generalforsamlingen i Randers Lejerforening.
 
Stk. 2. Udover de i stk. 1 nævnte bidrag kan generalforsamlingen i Randers Lejerforening beslutte at overføre yderligere beløb af lejerforeningens midler til RANDERS LEJERES STØTTEFOND.

 

Ledelse

§ 5. Fondens øverste myndighed er generalforsamlingen i Randers Lejerforening.
 
Stk. 2. Fondens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen for Randers Lejerforening. Der anlægges en særskilt protokol for beslutninger vedrørende Fondens anliggender.
 
Stk. 3. Beretning over Fondens virksomhed indgår i den beretning der overfor generalforsamlingen i Randers Lejerforening aflægges af dennes bestyrelse.

 

Fondens midler, regnskab og revision

§ 6. Fondens indtægter kommer fra de fondsbidrag af de i § 4, stk. 1 og 2, nævnte arter, fra andre bidrag samt fra renter af Fondens midler.
 
Stk. 2. Fondens midler kan alene anvendes til et i § 2 nævnte formål. Forvaltningsgebyr og andre udgifter i forbindelse med administration af Fondens midler som opkræves af pengeinstitutter, hvor Fondens midler er anbragt, kan dog debiteres fonden. Det samme gælder afgifter, som måtte blive pålagt Fonden af offentlige myndigheder.
 
§ 7. Fondens midler skal anbringes som indskud i anerkendte pengeinstitutter eller i værdipapirer af uomtvistelig god sikkerhed. Det bør tilstræbes at opnå den største forrentning af Fondens midler – uden dog herved at løbe unødig risiko eller at indlade sig på forretninger af uetisk art.
 
§ 8. Kasserer i Randers Lejerforening varetager ind- og udbetalinger til og fra Fonden og udarbejder Fondens regnskab.
 
Stk. 2. Fondens midler skal holdes adskilt fra lejerforeningens midler i øvrigt.
 
Stk. 3. Revideret regnskab for Fonden aflægges overfor den ordinære generalforsamling i Randers Lejerforening.
 
§ 9. Revisionen af Fondens regnskab og kontrol med tilstedeværelsen og anbringelsen af Fondens midler varetages af revisorerne i Randers Lejerforening i overensstemmelse med de regler for revisorernes virksomhed, der er indeholdte i lejerforeningens vedtægt. Revisorernes bemærkninger skal forelægges lejerforeningens generalforsamling sammen med Fondens regnskab.

 

Fondens ophævelse

§ 10. Beslutning om ophævelse af RANDERS LEJERES STØTTEFOND kan tages af en generalforsamling i Randers Lejerforening. Beslutningen kan vedtages efter de regler, der i henhold til vedtægten for Randers Lejerforening gælder for vedtægtsændringer.
 
§ 11. Såfremt Randers Lejerforening opløses, træffes beslutning om disponering af Fondens midler af denne den generalforsamling, hvor lejerforeningens opløsning endelig vedtages. Om disponering af Fondens midler gælder tilsvarende som for lejerforeningens midler.
 

Således vedtaget på generalforsamlingen i Randers Lejerforening.
 
Randers den 24. marts 2004

 

 

Tilbage